JOIN US ON WHATSAPP Join Now

follow google news

પીએમ જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ

પીએમ જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ

By • Last Updated

પીએમ જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ : પીએમ જન ધન યોજના એ નાણાકીય સેવાઓની સુલભતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે નાણાકીય સમાવેશ માટેનું રાષ્ટ્રીય મિશન છે, જેમ કે, બેંકિંગ/બચત અને થાપણ ખાતા, રેમિટન્સ, ક્રેડિટ, વીમો, પેન્શન પરવડે તેવી રીતે. ખાતું કોઈપણ બેંક શાખા અથવા બિઝનેસ કોરોસ્પોન્ડન્ટ (બેંક મિત્ર) આઉટલેટમાં ખોલી શકાય છે. PMJDY ખાતા ઝીરો બેલેન્સ સાથે ખોલવામાં આવી રહ્યા છે.

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના (PMJDY) એપ્લિકેશન ફોર્મ

પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના (PMJDY) એ નાણાકીય સેવાઓની ઍક્સેસ સુનિશ્ચિત કરવા માટે નાણાકીય સમાવેશ માટેનું રાષ્ટ્રીય મિશન છે, જેમ કે, બેંકિંગ/બચત અને ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ્સ, રેમિટન્સ, ક્રેડિટ, વીમો, પેન્શન પરવડે તેવી રીતે.

ખાતું કોઈપણ બેંક શાખા અથવા બિઝનેસ કોરોસ્પોન્ડન્ટ (બેંક મિત્ર) આઉટલેટમાં ખોલી શકાય છે. PMJDY હેઠળ ખોલવામાં આવેલા ખાતા ઝીરો બેલેન્સ સાથે ખોલવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે, જો ખાતાધારક ચેકબુક મેળવવા ઈચ્છે છે, તો તેણે લઘુત્તમ બેલેન્સ માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે.

પીએમ જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ હેઠળ ખાતું ખોલવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • જો આધાર કાર્ડ/આધાર નંબર ઉપલબ્ધ હોય તો અન્ય કોઈ દસ્તાવેજોની જરૂર નથી. જો સરનામું બદલાઈ ગયું હોય, તો વર્તમાન સરનામાનું સ્વ પ્રમાણપત્ર પૂરતું છે.
 • જો આધાર કાર્ડ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો નીચેનામાંથી કોઈપણ એક સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો (OVD) જરૂરી છે: મતદાર ID કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, પાસપોર્ટ અને NREGA કાર્ડ. જો આ દસ્તાવેજોમાં તમારું સરનામું પણ હોય, તો તે ઓળખ અને સરનામાના પુરાવા તરીકે કામ કરી શકે છે.
 • જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે ઉપર દર્શાવેલ “સત્તાવાર રીતે માન્ય દસ્તાવેજો” નથી, પરંતુ તેને બેંકો દ્વારા ઓછા જોખમ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, તો તે/તેણી નીચેનામાંથી કોઈપણ એક દસ્તાવેજ સબમિટ કરીને બેંક ખાતું ખોલી શકે છે:
 • કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારના વિભાગો, વૈધાનિક/નિયમનકારી સત્તામંડળો, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, અનુસૂચિત વાણિજ્યિક બેંકો અને જાહેર નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા જારી કરાયેલ અરજદારના ફોટા સાથેનું ઓળખ કાર્ડ;
 • ગેઝેટ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ પત્ર, વ્યક્તિના યોગ્ય પ્રમાણિત ફોટોગ્રાફ સાથે.

પીએમ જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ હેઠળ વિશેષ લાભો

 • ડિપોઝિટ પર વ્યાજ.
 • આકસ્મિક વીમા કવચ રૂ. રૂપે સ્કીમ હેઠળ 1 લાખ અને 28-08-2018 પછી ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓ માટે આકસ્મિક વીમા કવર રૂ. 2 લાખ
 • કોઈ ન્યૂનતમ બેલેન્સ જરૂરી નથી.
 • આ યોજના લાભાર્થીના મૃત્યુ પર ચૂકવવાપાત્ર રૂ. 30,000/-નું જીવન કવર પ્રદાન કરે છે, જે પાત્રતાની શરતને આધીન છે એટલે કે 15.08.2014 – 31.01.2015 ની વચ્ચે ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓ.
 • સમગ્ર ભારતમાં નાણાંનું સરળ ટ્રાન્સફર
 • સરકારી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને આ ખાતાઓમાં ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર મળશે.
 • 6 મહિના સુધી ખાતાની સંતોષકારક કામગીરી પછી, ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.
 • પેન્શન, વીમા ઉત્પાદનોની ઍક્સેસ.
 • PM જન ધન યોજના હેઠળ વ્યક્તિગત અકસ્માત વીમા હેઠળનો દાવો ચૂકવવાપાત્ર રહેશે જો રુપે કાર્ડ ધારકે કોઈપણ બેંક શાખા, બેંક મિત્ર, ATM, POS, E-COM વગેરે ચેનલ પર ઓછામાં ઓછો એક સફળ નાણાકીય અથવા બિન-નાણાકીય ગ્રાહક પ્રેરિત વ્યવહાર કર્યો હોય. ઇન્ટ્રા અને ઇન્ટર-બેંક બંને એટલે કે ઓન-અમને (બેંક ગ્રાહક/રૂપે કાર્ડ ધારક સમાન બેંક ચેનલો પર વ્યવહાર કરે છે) અને ઑફ-અમને (અન્ય બેંક ચેનલો પર વ્યવહાર કરતા બેંક ગ્રાહક/રૂપે કાર્ડ ધારક) અકસ્માત સહિત અકસ્માતની તારીખના 90 દિવસની અંદર તારીખ રુપે વીમા કાર્યક્રમ 2016-2017 હેઠળ પાત્ર વ્યવહારો તરીકે સમાવવામાં આવશે.
 • રૂ. સુધીની ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધા. 10000/- પરિવાર દીઠ માત્ર એક ખાતામાં ઉપલબ્ધ છે, પ્રાધાન્યમાં ઘરની મહિલા પાત્રતા અને ઓવરડ્રાફ્ટને આધીન રૂ. 2000/- હેસલ ફ્રી છે

જન ધન યોજના ઓનલાઈન પાન જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ

જન ધન યોજના ઓનલાઈન પાન જન ધન યોજના ખાતું ખોલવાનું અરજી ફોર્મ