રાજેન્દ્ર સ્ટીલ વડોદરા ભરતી 2022 એકાઉન્ટ આસિસ્ટન્ટ, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને સેલ્સ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે

સંપૂર્ણ જાણકારી માટે આગળ જુઓ

રાજેન્દ્ર સ્ટીલ વડોદરાએ તાજેતરમાં નીચે જણાવેલ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ગુજરાતના તમામ લાયક ઉમેદવારોએ આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવી જોઈએ.

આ પોસ્ટ વિશે વધુ વિગતો માટે પોસ્ટની સંખ્યા, પોસ્ટના નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, કેવી રીતે અરજી કરવી? અને અન્ય ઘણી માહિતી નીચેનો લેખ ધ્યાનથી વાંચો.

કુલ જગ્યાઓ ની પોસ્ટ નીચે મુજબ છે એકાઉન્ટ સહાયક  કાર્યાલય મદદનીશ  વેચાણ મેનેજર અરજી કરવાની રીત આગળ આપેલ છે

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો અધિકૃત નોકરીની જાહેરાતમાં દર્શાવેલ ઈ-મેઈલ સરનામા પર તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે યોગ્ય ફોર્મેટમાં બાયો-ડેટા મોકલી શકે છે.

ઉપર આપેલ જાહેરાત વાંચવા વીનંતી. સમ્પૂર્ણ માહિતી આ જાહેરાતમાં આપેલ છે.